Tietosuoja

TIETOSUOJALAUSEKE

(3.6.2017)

 

Maripa Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa, kuten internetsivustonsa, käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja palveluiden käyttäjästä kerätään, mihin tietoja käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on näitä tietoja sekä niiden keräämistä koskien.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. MILLAISIA TIETOJA KÄYTTÄJÄSTÄ VOIDAAN KERÄTÄ?

Käyttäjän itse antamat tiedot

 • Nimi
 • Yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja muu sähköinen osoitetieto
 • Arvo tai ammatti
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Asiointi- ja käyttötiedot
 • Suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • Palvelun käyttötietoja (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti, IP-osoite)
 • Verkkopalvelun selaustietoja

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä tai asiakkaan itse antamista tiedoista

Muita tietoja

 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

2. KUKA VOI KERÄTÄ TIETOJA?

Maripa Oy kerää tietoja palveluidensa käyttäjistä. Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään hänen käyttäessään palveluita, esimerkiksi jättäessään yhteydenottopyynnön. Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi Maripa Oy:n kanssa yhteistyössä olevat mittauspalveluiden tarjoajat. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää mainonnan kohdentamiseksi käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.

Verkkopalveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä kuten LinkedInin, Facebookin tai Twitterin ”Tykkää” tai ”Jaa”-painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet voivat näkyä palveluissamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäinen palvelussamme tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Maripa Oy:lle.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi

Pyrimme sopimusjärjestelyin pitämään huolen siitä, että yhteistyössä kanssamme olevat kolmannet osapuolet noudattavat alan ohjeistusta sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä. Maripa Oy ei kuitenkaan vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä tai yksityisyydensuojakäytännöistä, vaikka palveluissamme olisikin linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Käyttäjän on suositeltavaa tutustua kaikkien käyttämiensä sivustojen ehtoihin ja ohjeisiin.

Lue lisää evästekäytännöistämme täältä.

3. MIHIN KERÄTTYJÄ TIETOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

Käsittelemme kerättyjä henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

Asiakaspalveluun

Kerättyjen tietojen avulla haluamme parantaa asiakaspalvelua suosittelemalla käyttäjälle kiinnostavia sisältöjä sekä helpottamalla asiointia tarjoamalla mahdollisimman henkilökohtaista palvelua.

Palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluitamme sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Myynnin kohdentamiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa käyttäjälle häntä mahdollisesti kiinnostavia palveluita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

4. MITEN KERÄTTYJÄ TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA KUINKA KAUAN?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu muun muassa palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Tämän lisäksi käytämme tarpeellisia organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia tietoturvakeinoja ovat muun muassa henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja säilytetään aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen kohdassa 3 (Mihin kerättyjä tietoja voidaan käyttää?) määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön vuoksi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

5. TIETOJEN KÄSITTELY

Maripa Oy ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Jos siirrämme tiedot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 6 (Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?) esitellyissä tapauksissa.

6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Maripa Oy ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Lue lisää evästekäytännöistämme täältä.

8. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot. Käyttäjä voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä kohdassa 10 (Yhteydenotot) mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen.

Mainonnan kohdentamisen estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä (Your Online Choises –palvelu).

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Käyttäjä voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin kohdan 10 (Yhteydenotot) mukaisesti tai peruuttamalla suostumuksensa käyttäen tähän tarkoitukseen tarkoitettua valintaa, joka on osana markkinointiviestintäämme (”opt-out”-periaate).

Tietojen poistaminen

Halutessasi voimme poistaa kaikki sinua koskevat tiedot. Tietojen poistaminen tapahtuu lähettämällä tietojenpoisto pyynnön sähköpostiosoitteesta, josta haluat tiedot poistettavan. Pyyntö tulee laittaa osoitteeseen verkkokauppa(at)matto.fi. Pyynnön saamisen jälkeen saat tietojen poisto linkin sähköpostiisi.

9. TIETOSUOJALAUSEKKEEN PÄIVITTYMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

10. YHTEYDENOTOT

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:

Maripa Oy (0663419-4)

Ylhäistentie 3

24130 Salo

 

tai

 

 • sähköpostitse verkkokauppa(at)maripa.fi